Promocje - garaże blaszane

Su kaimynu PIGIAU!!!

Su kaimynu PIGIAU!!!
Iki akcijos pabaigos liko:
dienuvalanduminučiusekundžiu
zobacz więcej Promocje - garaże blaszane
Stogo rūšis
Matmenys:
PlotisIlgis
Skardiniai garažai

Informacija apie duomenų tvarkymą

Pranešame, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis. Išsami informacija apie tvarkymą pateikta toliau.

 1. Asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Stanisław Bąbel, vykdantis ekonominę veiklą pavadinimu:
F.P.U.H. BOMSTAL Stanisław Bąbel, Szczyrzyc 64, 34-623 Jodłownik (toliau – „BOMSTAL“, Įmonė).

 1. Tvarkymo tikslas ir pagrindai

Jei Jūs sutinkate gauti naujienlaiškį, komercinę ir rinkodaros informaciją, Jūsų el. pašto adresas bus naudojamas siųsti naujienlaiškius, komercinę ir rinkodaros informaciją. Naujienlaiškį, komercinę ir rinkodaros informaciją rinkodaros skyrius Jums siųs skyriaus pasirinktu dažnumu, kad Jums būtų užtikrinta galimybė susipažinti su naujausių BOMSTAL pasiūlymų ir veiklos informacija bei kita su BOMSTAL veiklos sritimi susijusi informacija (pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Užpildant kontaktinę formą arba perdavus paklausimą kita forma (pvz. el. paštu, telefonu, naudojant socialinius tinklus), duodate sutikimą naudoti kontaktinius duomenis vykdant Jūsų prašymą ar paklausimą (pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Pardavimo / montavimo sutarties sudarymo tikslais, remiantis Jūsų susidomėjimu BOMSTAL pasiūlymu (pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Rinkodaros informacijos siuntimo tikslais, remiantis Jūsų duotu sutikimu (pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Jūsų su mumis sudarytos pardavimo / montavimo sutarties įvykdymo tikslais (pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Vykdydami sutartį, užsakymą ar kitas Jums suteikiamas paslaugas, taip pat tvarkysime sąskaitose faktūrose, buhalterinės apskaitos knygose arba kituose sutarties sudarymą ir įvykdymą patvirtinančiuose dokumentuose esančius asmens duomenis, rengiant ir saugant dokumentus pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tai galioja atvejams, kai Jūs esate sutarties arba užsakymo šalis, taip pat, kai sutarties arba užsakymo šalis yra Jūsų darbdavys arba subjektas, su kuriuo bendradarbiaujate, arba jei Jums buvo suteikta kokia nors paslauga (pvz. prekių rezervavimas), (pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Teisėtai pagrįstų interesų, vykdomų duomenų valdytojo arba trečiojo asmens, užtikrinimo tikslais:

- teisių apsaugos, sudarytų sutarčių įvykdymo ir už sutarties įvykdymą priklausančio atlyginimo gavimo, su paslaugų ir pardavimų veiklos vykdymu susijusių reikalavimų pareiškimo bei gynybos nuo kitos šalies BOMSTAL pareikštų reikalavimų,

- sutarties vykdymo dokumentų tvarkymo ir archyvavimo,

- paslaugos įvykdymo įforminimo mokesčių tikslais,

- aukščiausios kokybės paslaugų užtikrinimo BOMSTAL klientams,

- jei davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenimis rinkodaros tikslais, BOMSTAL tvarko asmens duomenis šiais tikslais: t. y. rinkodaros informacijos ir produktų pasiūlymų siuntimo klientui bei verslo ryšių kūrimo ir stiprinimo tikslais (pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Naudojant stebėjimo sistemą kaupiami asmens duomenys tinkamo paslaugų vykdymo tikslais, įskaitant darbuotojų ir kitų asmenų, esančių BOMSTAL objektų teritorijoje saugumo užtikrinimą, klientų gyvybinių interesų bei kitų fizinių asmenų gyvybinių interesų apsaugą, pateisinamą duomenų valdytojo tikslą, siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą arba turto apsaugą, gamybos kontrolę bei informacijos, kurios atskleidimas galėtų padaryti žalą BOMSTAL, saugojimą paslaptyje (pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 1. Mūsų tvarkomos Jūsų duomenų kategorijos.

Tvarkysime šias Jūsų duomenų kategorijas:

 1. Pagrindinius identifikavimo duomenis,

 2. Elektroninius identifikavimo duomenis,

 3. Finansinius identifikavimo duomenis,

 4. Duomenis apie gyvenamąją vietą / montavimą.

 1. Duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenis galime suteikti šioms subjektų kategorijoms:

Subrangovams, t . y. tvarkant duomenis pasitelktiems subjektams, pvz. apskaitos įmonėms, teisinėms įmonėms, IT paramos paslaugas teikiančioms bei kompiuterinę programinę įrangą tiekiančioms įmonėms, transporto ir taksi įmonėms, jei Jūs užsakėte krovinio pristatymą ir (arba) kurjerių paštu gabenamą siuntą bei bendradarbiaujančioms įmonėms (pvz. platintojams, montavimo įmonėms, kredito įstaigoms, bankams).

 1. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms.

Neperduodame Jūsų duomenų už ES, Norvegijos, Lichtenšteino ir Islandijos ribų.

 1. Duomenų saugojimo laikotarpis.

Jūsų duomenis, gautus sutarties sudarymo tikslais, BOMSTAL saugo nuo derybų dėl sutarties sudarymo laikotarpio pradžios iki galimų su sutartimi susijusių reikalavimų senaties termino pabaigos.

Jūsų pagrindinius kontaktinius duomenis BOMSTAL saugo BOMSTAL produktų ir paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais tol, kol Jūs pareikšite nesutikimą juos tvarkyti šiais tikslais, atšauksite sutikimą, jei BOMSTAL duomenis tvarkė vadinamojo sutikimo rinkodaros tikslais pagrindu, arba kol BOMSTAL nustatys, kad duomenys yra pasenę.

Jūsų duomenys, gauti naudojant stebėjimo sistemą, bus tvarkomi 30 dienų nuo jų įregistravimo, po to bus pašalinti visam laikui. Jei vaizdo įrašai yra įrodymo medžiaga vykdomame teisiniame procese arba BOMSTAL sužinojo, kad jie gali būti įrodymas teisiniame procese, pirmiau nurodytas terminas pratęsiamas iki galutinio sprendimo dėl proceso baigties priėmimo.

 1. Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 1. teisę reikalauti susipažinti su savo duomenimis ir gauti jų kopijas,

 2. teisę reikalauti ištaisyti (pataisyti) savo duomenis,

 3. teisę reikalauti ištrinti duomenis – jei manote, kad nėra pagrindo mums tvarkyti Jūsų duomenis, galite reikalauti juos ištrinti,

 4. apriboti duomenų tvarkymą – galite reikalauti, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą tik šių duomenų saugojimo ir su Jumis sutartų veiksmų atlikimo tikslams, jei manote, kad mūsų apie Jus turimi duomenys yra neteisingi arba juos tvarkome be pagrindo, arba jei nenorite, kad mes pašalintume duomenis, kadangi jie Jums yra reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apriboti tvarkymą laikotarpiui nurodytam pareikštame nesutikime tvarkyti duomenis,

 1. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys:

 1. Nesutikimas dėl tvarkymo rinkodaros tikslais. Turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums pasinaudojus šia teise – nutrauksime duomenų tvarkymą šiais tikslais.

 2. Nesutikimas dėl priežasčių susijusių su ypatingomis aplinkybėmis. Taip pat turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus interesus kitais nei tiesioginė rinkodara tikslais, taip pat jei tvarkymą atliekame siekiant užduoties, vykdomos dėl viešojo intereso arba vykdant mums pavestas viešosios valdžios funkcijas. Tokiu atveju turite nurodyti Jūsų ypatingas aplinkybes, kurios Jūsų manymu pagrindžia Jūsų nesutikimą dėl tvarkymo. Nutrauksime Jūsų duomenų tvarkymą šiais tikslais, jei neįrodysime, kad mūsų duomenų tvarkymo priežastys yra viršesnės už Jūsų teises arba Jūsų duomenys yra mums reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

 1. Teisė į duomenų perkeliamumą – turite teisę gauti
  su Jumis susijusius duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį arba Jums sutikus, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat galite pavesti mums šiuo duomenis tiesiogiai persiųsti kitam subjektui.

 2. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai – jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai, galite pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui arba kitai kompetentingai priežiūros institucijai.

 3. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis – bet kuriuo metu turite teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuos tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio Jūsų sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Norint pasinaudoti Jūsų teisėmis, pateikite prašymą el. pašto adresu rodo@bomstal.pl arba paskambinkite telefono numeriu +48 18 334 21 19. Prieš Jums pasinaudojant turimomis teisėmis, turėsime atitinkamai nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

 1. Informacija apie duomenų pateikimo reikalavimą / savanoriškumą.

Jūsų pateikti duomenys yra sutarties sudarymo sąlyga.

Jums nepateikus duomenų, BOMSTAL gali atsisakyti sudaryti sutartį.

Jei duomenys renkami pirkimo, pardavimo arba rinkodaros veiklos srityse – duomenų pateikimas yra visiškai savanoriškas ir jų nepateikus, gali nebūti galimybių užmegzti su Jumis ryšį vėliau.

Elektroninių formų atveju – duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau nepateikus duomenų, kurie yra nurodyti kaip būtini (reikalaujami), nėra galimybių išsiųsti formos ir todėl, priklausomai nuo formos rūšies, neįmanoma atsisiųsti rinkmeną, pateikti užsakymą ar gauti informaciją.

 1. Informacija apie duomenų šaltinį – tik jei duomenys gauti iš kito asmens.

Jūsų duomenys gali būti paimti iš viešai prieinamų šaltinių, t. y. pvz., Nacionalinio teismų registro (KRS) Verslo registro, Centrinio ekonominės veiklos ir informacijos registro (CEIDG), Centrinės statistikos valdybos (GUS).

Galime gauti kontaktinius duomenis tiesiogiai iš duomenų subjekto (pvz. pildant elektronines formas) arba tarpininkaujant kitiems asmenims (pvz. iš darbdavio, kito asmens ar subjekto, su kuriuo duomenų subjektas nuolat bendradarbiauja).

Ši informacija apie BOMSTAL tvarkomus asmens duomenis yra išimtinai informacinio pobūdžio dokumentas ir yra paskelbtas vykdant BDAR nuostatas dėl prievolės suteikti informaciją.

Copyright © Bomstal
Vykdymas: Intellect.pl


Powiększ